Kollaasitekniikka

Pirita Seitamaa-Hakkarainen

Kollaasi on tekniikka, joka suunnittelun työkaluksi sovellettuna antaa käyttäjälle mahdollisuuden kertoa tuotteen käyttökokemuksen nostattamista tunteista ja ajatuksista kuvallisessa muodossa. Tämä kokemus voi kohdistua tuotteeseen itseensä, systeemiin, palveluun tai käyttöympäristöön. Kollaasin perusteella voidaan päästä käsiksi ajatuksiin, tunteisiin ja käyttöreaktioihin, joihin pelkällä keskustelulla ei ehkä muuten päästäisi.

Kuvaus

Aluksi käyttäjä tekee kuvia ja karttoja tuotteen nykyisestä ja/tai ideaalitilanteesta. Käyttäjälle voi antaa jo valmiiksi kuvamateriaalia, jonka perusteella hän voi rakentaa omaa kollaasiaan. Valmiin kuvamateriaalin käyttö voi kuitenkin helposti ohjata tehtyjä kollaaseja, joten kuvien purkamisesta tulee erityisen tärkeä vaihe.

Kollaasin tekemiseen on hyvä varata valmiiksi erilaisia tuttuja välineitä. Käytettiin sitten paperia, liimaa ja kyniä tai tietokonetta tärkeää on, että käyttäjät voivat keskittyä kollaasin tekemiseen.

Mikäli suunnittelijoilla on jotain erityisiä asioita, joista he toivoisivat kommentteja käyttäjiltä, voivat he keskustella näistä käyttäjien kanssa ennen kollaasin tekoa tai antaa ne visuaalisina virikkeinä valmiin työskentelymateriaalin sekaan.

Rakentamalla esimerkiksi nykytila vs. ihannetila -kollaasin, voidaan määritellä kuinka käyttäjät kokevat olemassa olevan tilanteen suhteessa ideaalitilanteeseen.

Kun kollaasi on tehty, on se yleensä hyvä purkaa sanallisesti sen tekijän, eli käyttäjän, ja suunnittelijoiden kesken, jotta kuvallinen viestintä tulee yhteisesti ymmärrettyä. Kollaasitekniikkaa voi tehdä myös ryhmissä niin, että useampi käyttäjä tekee kerralla yhteistä kollaasia ja kuva puretaan ryhmäkeskusteluna.

Soveltuvuus

Kollaasitekniikka soveltuu, ei ainoastaan visuaalisesti ajatteleville ihmisille, vaan myös tilanteisiin, joissa pelkällä käyttäjähaastattelulla tuntuu vaikealta saada käyttäjiltä kommentteja tuotteesta tai sen käytöstä.

Sujuakseen hyvin kollaasitekniikka edellyttää kuitenkin pieniä järjestelyjä käytettävien välineiden sekä etukäteis- ja purkukeskustelujen osalta. Monimutkaisia suunnitteluongelmia ratkottaessa sen avulla voida kuitenkin tuoda esiin tärkeitä asioita ja nostaa yksityiskohtia huomionarvoisiksi vaikuttajiksi suunnitteluprosessiin.